HỆ THỐNG THI ĐUA

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 3

Chương trình thi đua tháng 3

Giám đốc/Phụ trách kinh doanh Xuất sắc nhất toàn quốc Quý I

Chương trình thi đua Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu - Tháng 4

Chương trình thi đua tháng 4

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 6

Chương trình thi đua tháng 6

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 7

Chương trình thi đua tháng 7

Doanh thu to - Nhận kho giải thưởng - Tháng 8

Chương trình thi đua tháng 8