Hệ thống thi đua

HỆ THỐNG THI ĐUA Thêm đồng nghiệp – Phát doanh thu Chương trình thi đua tháng 1 Tìm hiểu thêm Tuyển chất luyện tài Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I Tìm hiểu thêm Bản lĩnh người dẫn đầu – Tháng 3 Chương trình thi đua tháng 3 Tìm hiểu thêm Giám đốc/Phụ … Continue reading Hệ thống thi đua