Thi đua Quý IV

Quý IV-Vượt Vũ môn về đích

Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và hướng tới hoàn thành mục tiêu toàn hệ thống, Tổng Công ty thông báo tới các công ty chương trình thi đua dành cho cán bộ PTKD trong Quý 4 theo CV số 3541/BVNT-PTKD ngày 1/11/2021 (Updating)