Thi đua tháng 1

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Nhằm vinh danh các cán bộ PTKD xuất sắc toàn quốc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các công ty thành viên trong tháng 1. Tổng công ty phát động chương trình thi đua dành cho cán bộ PTKD với thông tin như sau:

POster Thi đua thang 1

Dành cho ADM

Dành cho ADO

Các chương trình thi đua khác

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu

Chương trình thi đua tháng 3