Thi đua tháng 2 và Quý I

Tuyển chất luyện tài

Nhằm vinh danh các cán bộ PTKD xuất sắc toàn quốc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các công ty thành viên trong tháng 2 và Quý I 2021. Tổng công ty phát động chương trình thi đua dành cho cán bộ PTKD với thông tin như sau:

CV thi đua Dành cho ADM

CV thi đua Dành cho ADO

Các chương trình thi đua khác

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Bản lĩnh người dẫn đầu

Chương trình thi đua tháng 3

Giám đốc/Phụ trách kinh doanh xuất sắc nhất toàn quốc Quý I

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I