Thi đua tháng 3

Bản lĩnh người dẫn đầu

Nhằm vinh danh các cán bộ PTKD xuất sắc toàn quốc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các công ty thành viên trong tháng 3. Tổng công ty phát động chương trình thi đua dành cho cán bộ PTKD với thông tin như sau:

CV thi đua Dành cho ADM

CV thi đua Dành cho ADO

Các chương trình thi đua khác

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Giám đốc/Phụ trách kinh doanh xuất sắc nhất toàn quốc Quý I

Chương trình thi đua Quý I