Thi đua tháng 8

Doanh thu to - Nhận kho giải thưởng

Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh các công ty thành viên đồng thời quyết tâm cùng toàn hệ thống vượt qua Covid về đích tháng 8/2021, Tổng Công ty thông báo tới các công ty chương trình thi đua dành cho cán bộ PTKD trong tháng 8 như sau

poster truyen thong 1