THÀNH TÍCH THI ĐUA

Đào tạo hay – Đánh bay covid

Tháng 7.2021

CHỦ ĐỀ XUẤT SẮC NHẤT

Đào tạo hay – Đánh bay covid

Tháng 6.2021

CHỦ ĐỀ XUẤT SẮC NHẤT

Bản lĩnh người dẫn đầu

Tháng 4.2021

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Bản lĩnh người dẫn đầu

Quý 1.2021

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Bản lĩnh người dẫn đầu

Tháng 3.2021

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Tuyển chất luyện tài

Tháng 2.2021

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Thêm đồng nghiệp – Phát doanh thu

Tháng 1.2021

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Bản lĩnh người dẫn đầu

Tháng 12.2020

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực

Bản lĩnh người dẫn đầu

Tháng 11.2020

QUÁN QUÂN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Phụ trách kinh doanh khu vực