THÀNH TÍCH ADM - QÚY 1.2021

Tổng kết chung

Kết thúc chương trình thi đua Quý 1, trải qua 3 tháng thi đua sôi nổi đã tìm ra được 3 thành viên xuất sắc nhất toàn quốc trong Quý 1.

Chúc mừng Quán quân Đoàn Ngọc Phổ (BVNT Quảng Nam) 2 Kiện tướng Nguyễn Đạt Hùng (BVNT Sơn Tây), Nguyễn Hữu Quỳnh (BVNT Quảng Bình).

Công văn thông báo kết quả:

CV số …/BVNT-PTKD ngày …/4/2021

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

QUÁN QUÂN

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua