THÀNH TÍCH ADM - THÁNG 2.2021

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 2 dành cho các chiến binh phát triển kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Tổng kết đã có 11 Quán quân và 54 Kiện tướng từ 2 chương trình đua song song (Dành cho Giám đốc kinh doanh và Dành cho Phụ trách kinh doanh khu vực) được chia làm 5 nhóm Phụ trách kinh doanh khu vực và 5 nhóm Giám đốc kinh doanh.

Công văn thông báo kết quả:

CV số 992/BVNT-PTKD ngày 31/3/2021

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

QUÁN QUÂN

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu

Chương trình thi đua tháng 3