THÀNH TÍCH ADO - QÚY 1.2021

Tổng kết chung

Kết thúc chương trình thi đua Quý 1, trải qua 3 tháng thi đua sôi nổi đã tìm ra được 3 thành viên xuất sắc nhất toàn quốc trong Quý 1.

Chúc mừng Quán quân Lăng Quang Mười (BVNT Vĩnh Phúc) 2 Kiện tướng Phạm Thị Thanh Ngọc (BVNT Thái Nguyên), Nguyễn Anh Đức (BVNT Hưng Yên).

Công văn thông báo kết quả:

CV số …/BVNT-PTKD ngày …/4/2021

PHỤ TRÁCH KINH DOANH KHU VỰC

QUÁN QUÂN

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua

Thêm đồng nghiệp - Phát doanh thu

Chương trình thi đua tháng 1

Tuyển chất luyện tài

Chương trình thi đua tháng 2 và Quý I

Bản lĩnh người dẫn đầu

Chương trình thi đua tháng 3