BẢNG THÀNH TÍCH ADO - THÁNG 1.2021

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 1 dành cho các chiến binh phát triển kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Tổng kết đã có 10 Quán quân và 51 Kiện tướng từ 2 chương trình đua song song (Dành cho Giám đốc kinh doanh và Dành cho Phụ trách kinh doanh khu vực) được chia làm 5 nhóm Phụ trách kinh doanh khu vực và 5 nhóm Giám đốc kinh doanh.

Công văn thông báo kết quả:

CV số 746/BVNT-PTKD ngày 10/3/2021

PHỤ TRÁCH KINH DOANH KHU VỰC

QUÁN QUÂN

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *