BẢNG THÀNH TÍCH ADO - THÁNG 11.2020

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 11 dành cho các giám đốc kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trong tháng 11.

Tổng kết đã có 14 Quán quân56 Kiện tướng từ 2 chương trình đua song song (Dành cho Giám đốc kinh doanh và Dành cho Phụ trách kinh doanh khu vực) được chia làm 7 nhóm mỗi chương trình.

Công văn thông báo kết quả:

  • Nhóm 1: CV số 5188/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 2: CV số 5187/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 3: CV số 5186/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 4: CV số 5185/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 5: CV số 5184/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 6: CV số 5183/BVNT-PTKD ngày 29/12
  • Nhóm 7: CV số 5182/BVNT-PTKD ngày 29/12

Album ảnh "Bản lĩnh người dẫn đầu" tháng 11.2020

PHỤ TRÁCH KINH DOANH KHU VỰC

QUÁN QUÂN

Khuc Ba Phong
Han Thanh Long
Pham Cong Khang

KIỆN TƯỚNG

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

NHÓM 7

Kết quả thi đua hiện tại

Chương trình thi đua hiện tại

Hệ thống chương trình thi đua