BẢNG THÀNH TÍCH - THÁNG 6.2021

Tổng kết chung

Kết quả chương trình thi đua tháng 6 dành cho các chiến binh phát triển kinh doanh xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Công văn thông báo kết quả :

CV số 2601/BVNT-PTKD ngày 6/8/2021

CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO XUẤT SẮC NHẤT

Kết quả các chương trình thi đua

Hệ thống chương trình thi đua

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 6

Chương trình thi đua tháng 6

Đào tạo hay - Đánh bay Covid - Tháng 7

Chương trình thi đua tháng 7

Doanh thu to - Nhận kho giải thưởng - Tháng 8

Chương trình thi đua tháng 8